طراحي وارزيابي مبدل حرارتي

مبادله كن هاي گرمايي تجهيزاتي هستند كه انرژي گرمايي را از سيالي به يك ياچند سيال ديگر كه داراي درجه حرارت هاي متفاوتي دارندمنتقل مي كند . اين مفهوم به طور ضمني بيان مي كندكه در يك مبدل گرمايي حداقل دو سيال وجود دارندكه حرارت توسط يك واسط يا مديا بين آن دو جابجا مي شود . هر چند كه اين تعريف از جامعيت كافي برخوردار است . معهذا موارد خاصي از مبدل هاي گرمايي وجوددارندكه در اني تعريف نمي گنجد از جمله اين موارد مبدل هاي گرمايي در تمام زمينه هاي صنعتي تجاري وزندگي روزمره كه به نحوي با تبادل انرژي سر و كار دارند مورد استفاده قرا رمي گيرند . مبدل هاي گرمايي صنعتي براي مصارف متنوعي به كار مي روند . تمام يخچال هايي كه بر اساس سيكل تبريد تراكم بخاري عمل مي كنند داراي دو مبدل گرمايي هستند كه يكي براي جذب گرما از داخل يخچال و فريزر و ديگري براي دفع گرما به هواي محيط مورد استفاده قرا ميگيرد رادياتور وسايل نقليه كه در آن در گردش داخل موتور به وسيله هوا خنك مي شودو فن كويل ها كاربرد گرمايشي و سرمايشي براي ساختمان ها دارند هر يك نوعي مبدل گرمايي هستند . انرژي توانايي و قابليت انجام دادن كار از سوي انسان ها و يا ساير اشيا و اجسام است به انرژي كار مايه نيز گفته ميشود.