مشعل

مشعل

وظیفه مشعل که روی دیگ نصب می شود تبدیل انرژی شیمیایی موجوددرسوخت

:به حرارت می باشد.ازنظرفشارمی توان مشعل هارابه دونوع زیرتقسیم نمود

مشعل اتمسفریک-

مشعل نیرو-

:ازنظرسوخت مصرفی می توان مشعل هارابه گروههای زیرتقسیم نمود

مشعل گازوئیلی-

مشعل گازی  -

مشعل دوگانه سوز-

مشعل مازوت سوز-

------------------------------------------------------------

:مشعل اتمسفریک

مشعلی است که دران ازبیروی فوران گازبرای مکیدن بخشی ازهوای لازم برای احتراق اولیه استفاده می شود.دراین نوع مشعل برای انجام احتراق کامل به هوای ثانویه نیزنیازاست

:مشعل نیرو

مشعلی است که هوای موردنیازبرای احتراق دران توسط قن دمیده می شود