مبدل های دولوله ای

:مبدل های دولوله ای

ساده ترین نوع مبدل های حرارتی می باشندکه ازدولوله هم مرکز تشکیل شده اندبه طوری مه یکی ازلوله ها داخل لوله دیگرقرارگرفته است.میزان انتقال حرارت دراین مبدل هادرمقایسه با دیگرمبدل هابه دلیل سطح کمترپایین می باشد

معمولاوقتی دبی جریان بسیارکم وبارحرارتی موردنیازکمتراز500کیلووات باشدازاین مبدل هااستفاده می شود.

مزایا:

1-ساخت اسان وهزینه نسبتا پایین

2-محاسبات وطراحی اسان

3-مکانیزم کنترل ساده جریان های سیال دردومسیر

4-نگهداری وتمیز کردن اسان

5-عملکردخوب درفشارهای بالا